Znak CE na narzędzia ?

Znak CE na narzędzia ?

Częstym problemem klasyfikacyjnym związanym z dyrektywami Nowego Podejścia jest, rozpatrywanie co w ujęciu dyrektywy 2006/42/WE jest maszyną, co wymiennym wyposażeniem, a co narzędziem.

Zatem czym jest maszyna:

„maszyna” oznacza:

— zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,

— zespół określony w podpunkcie 1, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

— zespół określony w podpunkcie 1 i 2, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym

stanie jedynie w przypadku gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś\ budynku lub na konstrukcji,

— zespoły maszyn określone w podpunkcie 1,2,3 lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,

— zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych

w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie

wykorzystanie siły ludzkich mięśni.


„wyposażenie wymienne” oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem.


„narzędzie” jest elementem prostym nie zmieniającym funkcji maszyny podstawowej.

Kilka przykładów: wymiennym wyposażeniem może być kosz do ponoszenia ludzi przez wózek wisłowy. młot pneumatyczny do koparki. Narzędziem może być wiertło, łyżka do koparki (bez dodatkowych napędów i siłowników).

dla CE-maszyny.pl Szymon Maliński