Archiwa Miesięczne: listopad 2013

Jak nie płacić mandatów z fotoradarów, czyli fotoradar a znak CE….

W tym artykule „Jak nie płacić mandatów z fotoradarów czyli fotoradar a znak CE…” postaram się wyjaśnić czy z punktu widzenia oznakowania CE urządzenia do pomiaru prędkości podlegają, którejś z dyrektyw Nowego Podejścia. Zastanawiacie się pewnie Państwo nad tym czy skoro poruszamy ten temat to można go odnieść do mandatów, które zdarza nam się otrzymywać ?

 

W tym roku zostało zakupionych 300 fotoradarów ze środków unijnych, w nadchodzącym roku zostanie zakupionych jeszcze 100 fotoradarów. Tym samym liczba fotoradarów na przestrzeni dwóch lat podwoi się. Dodatkowo zostaną zakupione systemy do odcinkowego pomiaru prędkości i systemy łapiące kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Te informacje sprawiają, że dyskusja o fotoradarach cały czas jest aktualna.

Jeszcze niedawno policja borykała się z brakiem ważnej homologacji na urządzenia pomiaru prędkości, ten fakt przez wielu obywateli był wykorzystywany jako podstawa odmowy przyjęcia mandatu. Obecnie wraz z mandatem dostajemy zbiór informacji potwierdzających ich funkcjonowanie w zgodzie z prawem. Jest to odpowiedź na zwiększającą się liczbę osób nie przyjmujących mandatów i co za tym idzie problemem ze ściągalnością należności, które powstały w skutek działania urządzeń przeznaczonym do fotorejestracji przekroczeń dopuszczalnej prędkości.
proces oceny zgodności a fotoradary

Fotoradar a znak CE

Jak nie płacić mandatów z fotoradarów – ilustracja 1

 

Opinia publiczna zaczęła zastanawiać się nad tym w jakim stopniu jest to walka z piratami drogowymi, a w jakim pomysł na łatanie dziury budżetowej Państwa. Ja postaram się przedstawić temat fotoradarów z punktu widzenia oznakowania CE – legalności ich użytkowania w świetle obowiązujących Dyrektyw Nowego Podejścia.

Fotoradar – definicja

Fotoradar – urządzenie służące do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów. Jest montowane na statywie i może być zasilane z akumulatora albo umieszczone w obudowie na specjalnym słupie i wówczas zasilane z sieci miejskiej lub akumulatora. Fotoradar fotografuje pojazdy, które przekraczają określoną w danym miejscu prędkość… itd. cytat z Wikipedia z dnia 20.11.2013

 

 

Taką definicję podaje nam encyklopedia my natomiast widzimy w nim urządzenie elektroniczne najczęściej nie podlegające pod dyrektywę niskonapięciową 2006/95/WE, nie jest też urządzeniem pomiarowym w myśl dyrektywy 2004/22/WE. W takim układzie czy fotoradary wymagają oznakowania CE?

 

Wiele sprzętów dedykowanych służbom mundurowym jest traktowany przez niektóre dyrektywy jako sprzęt specjalny wyłączony z zakresu Nowego Podejścia. Czy tak jest i w tym przypadku?
W odpowiedzi na postawione powyżej pytanie jest tylko jedna jednoznaczna odpowiedź. Każdy radar podlega pod tzw. kompatybilność elektromagnetyczną 2004/108/WE, ze względu na umieszczone w tych urządzeniach układy elektroniczne a wymieniona dyrektywa nie posiada zwolnień dla służb mundurowych:
 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).

 

Prosząc odpowiednie służby, które wykonały nam pomiar prędkości o informacje szczegółowe dotyczące urządzenia kontrolnego możemy otrzymać teczkę dokumentów legalizacyjnych. Ale czy znajdziemy w niej deklarację zgodności WE? Osobiście wielokrotnie prosiłem o pokazanie tego dokumentu i za każdym razem dostawałem informację zwrotną, że tego akurat nie mają przy sobie. Wiosną tego roku udało mi się uzyskać deklaracje zgodności od funkcjonariusza ale niestety był to amerykański miernik laserowy, który nie spełniała właściwie żadnych standardów jakie stawiane są wyrobom elektronicznym po 20 lipca 2007. Ponadto otrzymany dokument nie był w języku polskim, co stanowi obowiązek w myśl prawa. Podsumowując, wszystkie mierniki, z którymi miałem okazję się spotkać były nielegalnie wprowadzone do obrotu.
Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do fotoradarów stacjonarnych i mobilnych. Te z racji modelu i specyfikacji mogą podlegać pod następujące przepisy:

 

Dyrektywa R&TTE – 1999/5/WE (w przypadku podłączenia do interfejsu publicznego):
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności
 • Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity
Dyrektywa niskonapięciowa LVD – 2006/95/WE:
 • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089).
Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2004/108/WE:
 • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
 • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).
dodatkowo same słupy mogą podlegać pod:
 • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
 • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
Podsumowując można stwierdzić, że dyskusja o tym czy fotoradary zostały ustawione w dobrym miejscu, czy są prawidłowo konserwowane i oznaczone oraz czy są prawidłowo użytkowane jest uzasadniona. Ale zanim przejdziemy do takich pytań odpowiedzmy sobie na pytanie czy funkcjonują one legalnie i zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu, czyli czy mają deklarację zgodności WE i czy są poprawnie oznakowane znakiem CE.
 
Zatem na pytanie: Jak nie płacić mandatów z fotoradarów ? Możecie odpowiedzieć sobie Państwo sami….
 

Polecam także artykuł: Jak nie płącić mandatów z fotoradarów –> www.ce-poradnik.pl

 

Dla CE-Poradnik.pl tekst przygotował Kacper Borowiak
CENTRUM CERTYFIKACJI CECE-Polska lider wdrażania oznakowanie CE w Polsce

Szkolenia oznaczenie CE – ostatnie szkolenia w roku 2013!

Lider wdrażania oznaczenia CE w Polsce, ogłosił ostanie terminy szkoleń w roku 2014. W grudniu 2014 szkolenia dotyczące oceny zgodności, odbędą się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szkolenia będą prowadzone przez ludzi stojących na czele grup doradczych w Centrum Certyfikacji CECE-Polska, co jest gwarancją rozwiązania w czasie szkolania większości problemów z dyrektywami Nowego Podejścia (przepisy zasadnicze), oraz z przepisami szczegółowymi (normy zharmonizowane).

 • 10 grudnia 2013 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – POZNAŃ – Oznakowanie CE dla zabawek według dyrektywy 2009/48/WE >>>>> więcej
 • 11 grudnia 2013 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – POZNAŃ – Oznakowanie CE – podstawy. Szkolenie dla importerów, agencji celnych, urzędów celnych >>>>> więcej
 • 12 grudnia 2013 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – POZNAŃ – Oznakowanie CE dla urządzeń i maszyn dyrektywy 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE >>>>> więcej
 • 13 grudnia 2013 – Międzynarodowe Targi Poznańskie – POZNAŃ – Oznakowanie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (rozporządzenie 305/2011) >>>>> więcej
Proporcje znaku CE

Proporcje znaku CE

Informacje o szkoleniach znajdziecie Państwo również na stronie CE-polska.pl oraz stronie CE-Budownictwo.pl i CE-Poradnik.pl a także na nawiększym portalu o tematyce Nowego Podejścia –  oznaczenie-ce.pl Następne szkolenia już w drugiej połowie stycznia 2014, cykl szkoleniowy ropoczyna się w Warszawie, potem szkolenia odbędą się w Katowicach i Poznaniu. Więcej informacji już wkrótce !

Dla CE-Maszyny.pl przygotował Szymon Maliński
Marketing CENTRUM CERTYFIKACJI