Archiwa Miesięczne: maj 2016

Znak CE szkolenia w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Znak CE szkolenia w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenia w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

 Znak CE i znak B dla wyrobów budowlanych (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenia w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

 

Znak CE szkolenia w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 – sprawdź szkolenia >

Znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE)

Znak CE szkolenia w Warszawie

Znak CE szkolenia w Warszawie

Zadzwoń – infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE –  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

 

dla www.ce-maszyny.pl Jarek Machalski

Nowa dyrektywa LVD – zmiany w wykazie norm zharmonizowanych

Nowa dyrektywa LVD – zmiany w wykazie norm zharmonizowanych

Nowa dyrektywa LVD – nowa dyrektywa niskonapięciowa:

  • DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits – Nowa dyrektywa LVD od 20 kwietnia 2016
  • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastępuje dyrektywę 2006/95/WE – Nowa dyrektywa LVD od 20 kwietnia 2016

która obowiązuje od 20 kwietnia 2016, posiada od 13 maja 2016 nowy wykaz norm zharmonizowanych:

  • Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits – OJ C 173 of 13/05/2016
  • Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 126 z dnia 8 kwietnia 2016 r., s. 25) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

w którym pojawiły się następujące nowości:

  • EN 50156-2:2015 (new) Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment – Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems
  • EN 50156-2:2015 Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych – Część 2: Wymagania dotyczące projektowania, wytwarzania i homologacji urządzeń i podsystemów bezpieczeństwa

 

  • EN 62135-1:2015 (new) Resistance welding equipment – Part 1: Safety requirements for design, manufacture and installation
  • EN 62135-1:2015 Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania IEC 62135-1:2015

 

  • EN 62477-1:2012 (new) Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General
  • EN 62477-1:2012 Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi – Część 1: Wymagania ogólne IEC 62477-1:2012

 

Dla CE-maszyny.pl Wojciech B.