Oznaczenie CE – Czy kable komputerowe muszą mieć oznaczenie CE ?

Bardzo często pytania związane z tematyką procesów oceny zgodności i z tematyką dyrektyw Nowego Podejścia (oznaczenie CE) skupiają na osprzęcie elektronicznym, a w szczególności na kablach i na zasilaczach do urządzeń takich jak: laptopy, smartphony, iphony, ipady, ipody, tablety, mp3, mp4 oraz kablach do sprzętu RTV itp.

Należy wyróżnić dwie podstawowe grupy produktów. Rozpoczniemy od zasilaczy. Zasilacze podłączone są z reguły do prądu 230 VAC. Oznacza to, że pracują w zakresie 50V do 1000V prądu przemiennego, a tym samym łapią się w zakres dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, zwanej dyrektywą LVD:

Dyrektywa niskonapięciowa LVD – 2006/95/WE (oznaczenie CE):

  • Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
  • Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.07.155.1089).

Dodatkowo nowoczesne zasilacze to zbiór elementów elektronicznych, które musza być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne oraz muszą emitować zakłócenia elektromagnetyczne w bezpiecznych granicach. Oznacza to nieuniknioną konieczność zastosowania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, zwanej dyrektywą EMC:

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC – 2004/108/WE (oznaczenie CE):

  • Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
  • Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC.
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2007 o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556).

I to tyle w temacie zasilaczy, wracamy do kabli.

Czy znak CE musi być na kablach ? oznaczenie CE na elektronice

Czy znak CE dotyczy kabli ?

Kable nie niosące napięcia z zakresy dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE oraz nie zaopatrzone w żadną elektronikę nie wymagają oznakowania CE. Wszelkiego rodzaju kable sieciowe (RJ-45), kable USB, HDMI, kable wideo, kable monitorowe (sygnałowe) nie wymagają oznaczenia CE. Natomiast kable zasilające podłączane do 230V jak najbardziej powinny być rozważane w kategorii dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE.

Należy pamiętać, że naniesienie oznakowania CE na wyroby niepodlegające, żadnej z dyrektyw Nowego Podejścia, może wiązać się z karą i koniecznością wycofania wyrobu z obrotu i użytku.

Dla www.ce-maszyny.pl Szymon Maliński -specjalista do spraw rozwoju rynku