Archiwa Tagi: deklracja właściwości użytkowych

Błędy w deklaracjach zgodności WE

Błędy w deklaracjach zgodności WE są plagą, nie tylko na rynku polskim, ale także na rynku europejskim. Podstawowym i głównym błędem jest nie rozróżnianie deklaracji zgodności WE od certyfikatów zgodności WE, certyfikatów w których znajduje się grafika CE, certyfikatów CE. Deklaracja zgodności WE, nie może być nazywana Deklaracją CE, lub Certyfikatem CE. Takie pojęcia są wymysłem rynkowym i nie występują w dyrektywach odpowiadających za oznakowanie CE, czyli w dyrektywach Nowego Podejścia.

Następne błędy to stosowanie nieaktualnych dyrektyw Nowego Podejścia:

  • zamiast najnowszej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, wymieniana jest dyrektywa 98/37/WE;
  • zamiast najnowszej dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, wymieniana jest dyrektywa 73/23/WE;
  • zamiast najnowszej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE, wymieniana jest dyrektywa 89/336/EWG.

Często błędy w deklaracjach zgodności WE, dotyczą nie stosowania dyrektyw Nowego Podejścia w całości. I tak na przykład ponad połowa deklaracji zgodności WE dla dyrektywy niskonapięciowej LVD nie zawiera informacji o dwóch ostatnich cyfrach roku naniesienia oznakowania CE.

Błędy w deklaracjach zgodności WE, często dotyczą braku wymieniania norm zharmonizowanych. Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, jednak ich nie zastosowanie, wiąże się z przedstawieniem innej metody udowadniającej zgodność (droga niezwykle rzadka i trudna).

Błędem jest także nie powoływanie się na daty wydania norm zharmonizowanych, z których się korzysta.

Kardynalne błędy w deklaracjach zgodności WE, związane są z wystawiającymi deklaracje zgodności WE. Zwracamy uwagę, że deklaracje zgodności WE wystawia producent lub jego upoważniony przedstawiciel.

Więcej informacji demaskujących błędy w deklaracjach zgodności WE, oraz informacje jak prawidłowo wystawić deklaracje zgodności WE, deklaracje właściwości użytkowych i krajowe deklaracje zgodności na szkoleniach CENTRUM CERTYFIKACJI CECE – Polska >>> KLIKNIJ <<< lub pod numerem telefonu 61 830 81 81 >>> INFOLINIA ZNAK CE <<<.

Przykład poprawnej deklaracji zgodności WE (dyrektywa 2006/42/WE MD i dyrektywa 2004/108/WE EMC):

Błędy w deklaracjach zgodności WE

Błędy w deklaracjach zgodności WE

dla CE-maszyny.pl Monika Zawadzka