Normy zharmonizowane – nowa budowa wykazów norm zharmonizowanych

Na mocy Traktatu akcesyjnego od 1 maja 2004, Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Prawie od dziesięciu lat musimy stosować się do unijnych przepisów, ale również korzystamy z wielu przywilejów, a tym samym rozwijamy nasz kraj. Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczego (EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – European Economic Area – EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA, z wyjątkiem Szwajcarii) opierają się na czterech fundamentalnych zasadach:

  • swobodny przepływ ludzi,
  • swobodny przepływ kapitału,
  • swobodny przepływ usług,
  • swobodny przepływ towarów.

 

Oznaczenie CE łączy się bezpośrednio ze swobodnym przepływem towarów. Od lat nie mamy większych zmian w dyrektywach Nowego Podejścia, które regulują zasady oznakowania CE, dla produktów im podlegającym. Dyrektywy Nowego Podejścia są tak zwanymi przepisami zasadniczymi. Dość częstym zmianom podlegają normy zharmonizowane, oraz wykazy norm zharmonizowanych. Normy zharmonizowane są przepisami szczegółowymi, przyjętymi przez CEN, CENELEC, ETSI), których stosowania ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami zasadniczymi (dyrektywami Nowego Podejścia). Normy zharmonizowane mają wiele aktualizacji. W artykule nie mamy jednak poruszać zmian treści norm zharmonizowanych. Normy zharmonizowane są publikowane w oficjalnych Dzienkikach Urzędowych Unii Europejskiej. W drugiej połowie roku 2013, nastąpiły powazne zmiany w szablionie dotyczącym wykazu norm zharmonizowanych. Normy zharmonizowane w najnowszych wykazach podzielone zostały na grupy:

  • Normy typu A
  • Normy typu B
  • Normy typu C

Wyjaśnienie typów norm – normy zharmonizowane dla dyrektywy 2006/42/WE z dnia 28.11.2013

 

NORMY ZHARMONIZOWANE – Normy typu A

Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie, w związku z czym nie stanowi podstawy dla pełnego domniemania zgodności.

NORMY ZHARMONIZOWANE – Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

NORMY ZHARMONIZOWANE – Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

2006/42/WE - normy zharmonizowane

normy zharmonizowane – wykaz norm zharmonizowanych dla dyrektywy 2006/42/WE

Tym samym komisja Europejska pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów. W razie jakichkolwiek pytań o normy zharmonizowane oraz znak CE prosimy się kontaktować z Europejską Informacją o Znaku CE – tel. 61 830 81 81

dla www.CE-maszyny.pl Monika Zawadzka – rzecznik prasowy – CE-Polska lider wdrażania oznakowania CE w Polsce.