Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Importerzy, organy nadzoru rynku i urzędy celne bardzo często stają przed koniecznością stwierdzenia czy wyrób wymaga znaku CE. Zadanie to, dla wielu grup produktów, wcale nie jest łatwe. Importerzy najczęściej muszą dać sobie radę samemu w zbadaniu czy wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejścia, często mają z tym problem, i często popełniają błędy. Inna sytuacja dotyczy już organów nadzoru rynku, których pomyłki są częste i niestety uderzają bezpośrednio w interesy danej firmy. Chyba główną instytucją, która ma problemy z identyfikacją dyrektyw Nowego Podejścia są jednak Urzędy Celne.

Wiele wyrobów jest prostych w identyfikacji jeśli chodzi o dyrektywy Nowego Podejścia, jednak niektóre mogą sprawiać problem. Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Zwykły plecak, plecak turystyczny, tornister nie wymaga oznaczenia CE. Jednak malutki plecak dla małego dziecka, może być zabawką w myśl:

  • 2009/48/EC – Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys
  • 2009/48/WE – Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek

Istnieją także plecaki specjalne np. plecaki z ochraniaczami pleców. Jeden z najbardziej renomowanych producentów plecaków EVOC, wprowadził wyrób zgodny z dyrektywą (kategoria 2 – dyrektywy 89/686/EWG):

  • 89/686/EWG – Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment
  • 89/686/EWG – Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej
  • 93/68/EEC – Council Directive 93/68/EEC of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility), 89/392/EEC (machinery), 89/686/EEC (personal protective equipment), 90/384/EEC (non-automatic weighing instruments), 90/385/EEC (active implantable medicinal devices), 90/396/EEC (appliances burning gaseous fuels), 91/263/EEC (telecommunications terminal equipment), 92/42/EEC (new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels) and 73/23/EEC (electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
  • 93/68/EWG – Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy 87/404/EWG (proste zbiorniki ciśnieniowe), 88/378/EWG (bezpieczeństwo zabawek), 89/106/EWG (wyroby budowlane), 89/336/EWG (kompatybilność elektromagnetyczna), 89/392/EWG (maszyny), 89/686/EWG (środki ochrony osobistej), 90/384/EWG (wagi nieautomatyczne), 90/385/EWG (urządzenia medyczne aktywnego osadzania), 90/396/EWG (urządzenia spalania paliw gazowych), 91/263/EWG (wyposażenie terminali telekomunikacyjnych), 92/42/EWG (nowe kotły wody gorącej opalane paliwem płynnym lub gazowym) i 73/23/EWG (wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w pewnych granicach napięcia)

i normą

  • EN 1621-2:2014 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – Wymagania i metody badań
  • EN 1621-2:2014 – Motorcyclists protective clothing against mechanical impact – Part 2: Motorcyclists back protectors – Requirements and test methods
  • PN-EN 1621-2:2014-03 – Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych – Część 2: Ochraniacze pleców dla motocyklistów – Wymagania i metody badań

 Podsumowując pytanie:

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

wcale nie należy do łatwych i trzeba poznać specyfikę produktu, żeby na nie poprawnie odpowiedzieć.

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Czy plecak może być oznakowany znakiem CE ?

Więcej o dyrektywach Nowego Podejścia – INFOLINIA CE +48 61 830 81 81 lub na szkoleniach >>> KLIKNIJ <<<

Dla www.CE-Poradnik.pl – Martyna Jaworska